Bodyparts.ee MÜÜGITINGIMUSED

 

1.      ÜLDSÄTTED

1.1.   Käesolevad Body Parts OÜ tellimiskeskuse (edaspidi nimetatud: tellimiskeskus) müügitingimused kehtivad Bodyparts.ee tellimiskeskusest ostmisel internetiaadressilt www.bodyparts.ee. Kauba müüja on Body Parts OÜ (edaspidi nimetatud: Müüja), registrikoodiga 12691699. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi nimetatud: Klient) ja Müüja vahel www.bodyparts.ee tellimiskeskuse vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.   Müüja jätab endale õiguse ühepoolselt muuta Müügitingimusi. Kõik Müügitingimused on avaldatud https://www.bodyparts.ee/muugitingimused/

1.3.   Podyparts.ee kasutajaks registreerides ja/või ostu sooritades kohalduvad käesoleva lepingu Müügitingimused.

1.4.   Müügitingimustele lisaks kohaldatakse tellimiskeskusest ostu sooritamisele Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

2.      HINNAD

2.1.   Müüja jätab endale õiguse korrigeerida Müügihindasid.

2.2.   Müügihinnad on näidatud Eurodes.

3.      TELLIMINE

3.1.   Tellimust on bodyparts.ee tellimiskeskuses võimalik sooritada registreeritud kasutajana.

3.2.   Klient valib tellimiskeskusest endale sobiva tooted ning koguse.

3.3.   Kui toode ning kogus on valitud, tuleb see asetada “Ostukorvi”.

3.4.   Ostukorvi vaatamiseks vajutab klienti üleval paremal nurgas olevale “Ostukorvi märgile”.

3.5.   Ostukorv võimaldab tooteid lisada, kustutada ning muuta toodete koguseid.

3.6.   Registreerimata Klient sisestab järgnevalt enda arveldusandmed ning valib sobiva kohaletoimetamisviisi.

3.7.   Registreeritud Kliendil on võimalik arveldusandmeid salvestada ning piisab vaid kohaletoimetamisviisi valikust.

3.8.   Toodete tellimiseks vajutab Klient nupule “Osta kohe”

3.9.   Lepinguline klient tasub tellimuse eest arve alusel pärast kauba kätte saamist täies ulatuses, vastavalt maksetähtajale. Lepinguta klient tasub arve alusel ettemaksuna.

3.10. Tellimuse  kohta saadab Müüja Kliendile e-kirjaga kinnituse.

3.11.                  Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tellimuse esitamisest.

 

4.      KLIENDI KOHUSTUSED

4.1.   Tellimiskekuset tellides kinnitab klient, et ta on tutvunud ning nõustub bodyparts.ee Müügitingimustega.

 

5.      KAUBA KÄTTESAAMINE

5.1.   Eesti vabariigi piires toimetatakse kaup kliendi aadressile tasuta  eeldusel, et tellimuse netosumma ületab 100EUR . Vastasel juhul võidakse rakendada transporditasu 9 EUR.

5.2.   Kauba kohaletoimetamine pärast Eestisse saabumist, võib varieeruda vastavalt transpordiviisile ning kaup jõuab teieni peale komplekteerimist maksimaalselt 2 tööpäeva jooksul.

5.3.   Bodyparts.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on antud logistikapartneritele üle õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida bodyparts.ee ei saanud ette näha või mõjutada.

 

6.      KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE/PRIVAATSUS

6.1.   Tellimiskeskuses on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Body Parts OÜ.

6.2.   Klient on vastutav tegevuste eest, mida ta viib läbi tellimiskeskuse kasutajakontot kasutades. Registreerides kasutajaks on klient vastutav edastatud isikuandmete õiguses. Müüja kasutab kliendi poolt edastatud isikuandmeid lähtudes Müügitingimustest ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud tingimustel.

6.3.   Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid/ostude andmeid, mis on vajalikud kliendi tellimiskeskuses esitatud tellimuse täitmiseks. Sealhulgas on andmete töötlemine kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

6.4.   Müüja registreerib tellimiskeskuses ostu sooritamisel järgmised kliendi isikuandmed:

6.4.1.Ees- ja perekonnanimi

6.4.2.Telefoninumber

6.4.3.E-maili aadress

6.4.4.Postiaadress, mis on vajalik kliendile kauba kohaletoimetamiseks

6.5.   Isikuandmete töötlemise eesmärgid

6.5.1.Müüja kasutab kliendi isikuandmeid tellimuste töötlemiseks ning täitmiseks.

6.5.2.Müüja kasutab kliendi isikuandmeid kliendiga suhtlemiseks tellimustega seotud probleemide korral – klienditugi (vigased andmed, probleemid tellimuse täitmisega jne.).

6.5.3.Müüja kasutab kliendi ostuajaloo andmeid (kaup, kogus, kliendi andmed, kuupäev) kaupade ülevaate koostamiseks.

6.5.4.Müüja kasutab kliendi ostuajaloo andmeid (kaup, kogus, kliendi andmed, kuupäev) tarbijaharjumuste uurimiseks.

6.5.5.Müüja kasutab kliendi pangakonto numbrit kliendile maksete tagastamiseks.

6.5.6.Tellimiskeskuse kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse tellimiskeskuse kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

6.6.   Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamine

6.6.1.Kliendi isikuandmetele on ligipääs vaid selleks volitatud isikutel.

6.6.2.Müüja võib edastab kliendi isikuandmed juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

6.6.3.Kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui klient on valinud transpordiviisiks “kulleriga kohaletoimetamine”, edastab müüja lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadressi.

6.7.   Isikuandmete muutmine ning kustutamine

6.7.1.Müüja rakendab kõik meetmed kliendi isikuandmete kaitsmiseks.

6.7.2.Isikuandmetega saab tutvuda, teha parandusi tellimiskeskuse kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud registreerimata kasutajana, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

6.7.3.Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.

6.7.4.Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

6.7.5.Kliendi isikuandmed säilivad müüja andmesüsteemis 2 aastat.

6.8.   Uudiskiri

6.8.1.E-maili aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks vaid sellisel juhul kui klient on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.

6.9.   Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine

6.9.1.Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@bodyparts.ee. Kui klient leiab, et müüja on rikkunud tellimiskeskuse teenuste täitmisel isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

 

7.      PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1.   Bodyparts vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni ühe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.

7.2.   Kliendile kauba müümise korral eeldatakse, et kuue kuu jooksul kauba Kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.3.   Klient kohustub Müüjat teavitama kauba mittevastavusest koheselt.

7.4.   Palume kõik pretensioonid esitada e-posti teel Bodyparts klienditoele info@bodyparts.ee Pretensiooni peavad olema märgitud:

7.4.1.Kliendi ees- ja perekonnanimi.

7.4.2.Kliendi kontaktandmed- telefoninumber ja/või e-posti aadress.

7.4.3.Pretensiooni esitamise kuupäev.

7.4.4.Kauba puudus ning nõude sisu.

7.4.5.Samuti tuleb viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

7.5.   Bodyparts.ee vastab pretensioonile vähemalt 7-tööpäeva jooksul peale pretensiooni kättesaamist.

7.6.   Kui pretensioonile ei ole võimalik 7-tööpäeva jooksul vastust anda, teavitab Bodyparts.ee sellest pretensiooni esitanud Klienti kirjalikult, lisades juurde viivituse põhjuse ning tähtaja, millal Klient vastuse saab.

7.7.   Bodyparts ei vastuta Kliendi süü läbi varuosa puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise või hoiustamisetulemusena.

7.8.   Juhul kui varuosa ei vasta lepingutingimustele, varuosal esineb puudusi, on Kliendil õigus nõuda varuosa asendamist.

7.9.   Müüja ja Kliendi vahel tekkinud vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.

7.10.                  Kokkuleppe mittesaavutamisel pöördutakse Harju Maakohtusse.

 

8.    KAUPADE TAGASTAMINE

  8.1. Ostja kohustub Kauba vastuvõtmisel koheselt hoolikalt kontrollima selle vastavust lepingutingimustele, eelkõige kas Kaup vastab sortimendile ning on õiges koguses. Kauba mittevastavusel lepingutingimustele peab Ostja sellest Müüjat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe päeva jooksul, kirjalikult teavitama ning puudust piisavalt täpselt kirjeldama. Kui Ostja nimetatud kohustust ei täida, ei või ta hiljem Kauba lepingutingimustele mittevastavusele tugineda ega Müüjale vastavas osas pretensioone esitada. Varjatud puudusele, mis seisneb Kauba kvaliteedis ning mida Ostja ei saanud Kauba korrapärase ja hoolika ülevaatamise käigus avastada, tuginemiseks peab Ostja viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe päeva jooksul puuduse ilmnemisest Müüjat kirjalikult teavitama ning puudust piisavalt täpselt kirjeldama. Varjatud puuduseks ei ole Kauba sortiment ja kogus ega välisilme.

8.2. Kui Ostja teatas kauba mittevastavusest Müüjale kokkulepitud korras ja tähtajal, koostatakse seitsme päeva jooksul  pärast kauba müüja kätte tagasi jõudmist kreedit arve, või vahetatakse vale kaup tellimusele vastava kaubaga 14 päeva jooksul.

8.3. Ostja ei või puudustega Kauba eest tasaarveldada tema poolt teiste tasumisele kuuluvate summadega.

8.4. Tellimusest ei ole võimalik peale tellimuse esitamist taganeda. Kui Ostja peab tellitud Kauba Müüjale tagastama, peab Kaup olema samas seisundis ja pakendis nagu üleandmisel. Ostja kannab talle Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.

8.5. Ostjal ei ole õigus loobuda Kauba tellimusest ega tagastada Kaupa pärast seda, kui tellimus on tehtud, olenemata sellest, kas Kaup on vastu võetud või veel mitte. Poolte kokkuleppel võib Müüja teha Ostjale sellisel juhul allahindluse.

8.6. Valesti tellitud kauba eest võib müüa maha arvestada kauba saatmise kuludeks kauba hinnast kuni 30%, või 30€ kauba väärtusest. Olenevalt kumb summa on suurem. Alla 100€ väärtuses kaupa ei ole müüa kohustatud tagasi võtma, kuid iga tagastusega tegeletakse individuaalselt.